Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących - Podprogram 2016
 
Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Bank Żywności w Lublinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016. W ramach działania 173 osoby z terenu Gminy Niedrzwica Duża otrzyma wspracie w postaci produktów żywnościowych. 
Rozdawaniem żywności zajmuje się Stowarzyszenie WIS.
 
 
Miejsce dytrybucji artykułów spożywczych:
świetlica środowiskowa OPS w Niedrzwicy Dużej
ul. Kraśnicka 51
10 grudnia 2016 w godzinach 8.00 - 12.00
 
Terminy wydawania żywności:
10 grudnia 2016 r.
12 kwietnia 2017 r.
30 kwietnia 2017 r.
10 i 11 maja 2017 r.
17 maja 2017 r.
24 maja 2017 r.
 
Żywność w postaci paczek żywnosciowych wydawana będzie bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do programu
 
Kontakt w sprawie Podprogramu 2016:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
ul. Lubelska 10
24-220 Niedrzwica Duża
e-mail: stowarzyszeniewis@gmail.com
 
Kryteria kwalifikowalności do dnia 31.12.2016 r.
Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie.
(Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 823). W przypadku weryfikacji kryteriów dochodowych uwzględnia się nowe wysokości kryteriów, określone rozporządzeniem Rady Ministrów)
 
Kryteria kwalifikowalności od dnia 1 stycznia 2017 r. 
Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 1268,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 PLN dla osoby w rodzinie.
(Kryteria zawarte w: „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.)

 

 

 

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo